ΥπηρεσίεςΟλοκληρωμένη τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησης σας.

Οργάνωση και εποπτεία εσωτερικού τμήματος λογιστηρίου επιχειρήσεων και έλεγχος ορθότητας εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας καθώς και πλήρη προσαρμογή με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ).

Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία .

Ενημέρωση για τα πεπραγμένα της επιχείρησης σε τακτά χρονικά διαστήματα όσον αφορά τα κέρδη / ζημίες καθώς και για όλους τους παραγόμενους φόρους (Φ.Π.Α, Φ.Μ.Υ, Φόρος Εισοδήματος).

Πλήρως μηχανογραφημένη μισθοδοσία.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Ενάρξεις – Μεταβολές – Λύσεις όλων των τύπων εταιριών.
(Ατομικών, Ο.Ε , Ε.Ε , Α.Ε , Ε.Π.Ε , Ι.Κ.Ε, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ, Συλλόγων κ.λ.π. πατήστε εδώ για περισσότερα)

Διεκπεραίωση συναλλαγών με το δημόσιο (Δ.Ο.Υ, Ι.Κ.Α κ.λ.π.) και υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια ελέγχων.Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων Ε1, Ε2 και δηλώσεων μεταβολών ακίνητης περιούσιας Ε9.

Τροποποιητικές & συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

Σύνταξη και υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων ΙΚΑ (ΑΠΔ) οικιακού προσωπικού (καθαρίστρια, νοσοκόμα κλπ)

Υποβολή αιτήσεων λοιπόν επιδομάτων (Α21, Επίδομα Θέρμανσης κλπ.)

Υποβολή αιτήσεων ρύθμισης οφειλών.

Σύνταξη και Υποβολή μισθοτηρίων.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες περί τεκμηρίων διαβίωσης και μελέτη περί κάλυψης αυτών μέσω ανάλωσης κεφαλαίου παρελθόντων χρήσεων