Ενημέρωση

Προϋποθέσεις για Έκπτωση και λοιπές απαλλαγές ΕΝΦΙΑ 2017

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία δικαιούχος απαλλαγής από το 50% του ΕΝΦΙΑ είναι κάθε φορολογούμενος που:
α) Το «συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα» του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή την σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.
β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων τα οποία κατέχει ο φορολογούμενος και τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του δεν υπερέβαινε τα 150 τετραγωνικά μέτρα.
γ) Η συνολική αντικειμενική αξία των κτισμάτων και των εντός σχεδίων πόλεων οικοπέδων που κατέχει ο φορολογούμενος ή η οικογένειά του δεν υπερβαίνει τα 85.000 ευρώ αν πρόκειται για άγαμο, τα 150.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο χωρίς παιδιά και τα 200.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ δικαιούνται οικογένειες τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστά 80% και υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Το «συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα» του προηγούμενου έτους, δεν έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος και
β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

Powered by WPeMatico

ΑΑΕΔ: Παράταση υποβολής Δηλώσεων Φορολογικού Έτους 2016

1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013 παρατείνεται μέχρι την 17 Ιουλίου 2017.

2. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 τουν. 4172/2013, που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας και των οποίων η προθεσμία υποβολής δεν έχει λήξει παρατείνεται μέχρι την 17 Ιουλίου 2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2017

Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/35697

Powered by WPeMatico

ΑΑΔΕ: Δήλωση ανείσπρακτων ενοικίων έτους 2016

Προκειμένου να δηλωθούν ως ανείσπρακτα τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας θα πρέπει να προσκομίζονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., πριν από την υποβολή της δήλωσης, ευκρινή φωτοαντίγραφα (φωτοτυπίες), κατά το άρθρο 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α’74), των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί, έως και την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης.

Πηγή: Taxheaven 

Powered by WPeMatico

ΑΑΔΕ: Δόσεις Εξόφλησης Φόρου Εισοδήματος 2016

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος ΠΟΛ. 1034/2017 η εξόφληση του παραγόμενου φόρου εισοδήματος θα πραγματοποιηθεί σε τρεις ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη του μήνα Ιουλίου και η κάθε μια από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, από την προθεσμία υποβολής της δήλωσης.

Powered by WPeMatico

ΕΦΚΑ: Παράταση προθεσμίας καταβολής εισφορών Β εξαμήνου 2016 των μηχανικών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ στην συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 20/01/2017 αποφάσισε την παράταση προθεσμίας καταβολής των εισφορών του Β εξάμηνου για το έτος 2016 των ασφαλισμένων Μηχανικών μέχρι την 31 Μαρτίου 2016.

Powered by WPeMatico

Παράταση εξόφλησης Τελών Κυκλοφορίας 2017.

Με δελτίο τύπου σήμερα 30 Δεκεμβρίου 2016 το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την παράταση της πληρωμής των τελών κυκλοφορίας για το έτος 2017 μέχρι και την Δευτέρα 09 Ιανουαρίου 2017
Η παραπάνω παράταση αφορά και την διαδικασία κατάθεσης πινακίδων. 
Τέλος διευκρινίζει ότι δεν θα υπάρξει άλλη μεταβολή στην παραπάνω καταληκτική ημερομηνία. 

Powered by WPeMatico

Ευχές.

Ευχόμαστε φέτος η φλόγα της αγάπης να καίει για να ζεσταίνει και να μαλακώνει τις καρδιές όλων. 

Υγεία, ευτυχία, ελπίδα και Καλή Χρονιά.

Powered by WPeMatico

Ιατρικές δαπάνες 2017: Προσδιορισμός ποσού μείωσης του φόρου από 01/01/2017.

Στο άρθρο 18 του Ν. 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος υπ αριθμόν 4 η οποία ορίζει:

4. Οι ως άνω αναφερόμενες ιατρικές δαπάνες συνυπολογίζονται για τον προσδιορισμό του ποσού μείωσης φόρου, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγματοποιηθεί με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής.

Κατά συνέπεια στη δήλωση εισοδήματος θα λαμβάνονται υπ’ όψιν μόνο οι ιατρικές δαπάνες που έχουν εξοφληθεί μέσω τραπεζικού συστήματος ισχύς από 01/01/2017.

Powered by WPeMatico

Παροχή σε είδος εταιρικού Ι.Χ. (status car) και υπολογισμός παραγόμενου φορολογητέου εισοδήματος.

Αναλυτικά η διάταξη που θα ισχύσει για τα εισοδήματα του 2016, έχει ως εξής:  
Άρθρο 99 – Τροποποιήσεις διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013)

1. Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, υπολογίζεται ως ποσοστό της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήματος ως εξής:

α) για ΛΤΠΦ από 0 έως 12.000 ευρώ ως ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,

β) για ΛΤΠΦ από 12.001 έως 17.000 ευρώ ως ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,
γ) για ΛΤΠΦ από 17.001 έως 20.000 ευρώ ως ποσοστό δεκατέσσερα τοις εκατό (14%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,
δ) για ΛΤΠΦ από 20.001 έως 25.000 ευρώ ως ποσοστό δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,
ε) για ΛΤΠΦ πλέον των 25.001 ευρώ ως ποσοστό είκοσι δύο τοις εκατό (22%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα, ανεξάρτητα αν το όχημα ανήκει στην επιχείρηση ή είναι μισθωμένο με οποιονδήποτε τρόπο στα ανωτέρω πρόσωπα. Το ανωτέρω ποσοστό καθενός οχήματος δεν επιμερίζεται σε περισσότερα του ενός πρόσωπα.

Η αξία της παραχώρησης του οχήματος μειώνεται βάσει παλαιότητας ως εξής:

i) 0-2 έτη καμία μείωση
ii) 3-5 έτη μείωση δέκα τοις εκατό (10%)
iii) 6-9 έτη μείωση εικοσι πέντε τοις εκατό (25%)
iv) Από 10 έτη και μετά μείωση πενήντα τοις εκατό (50%).

Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται τα οχήματα που παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς και έχουν Λιανική Τιμή Πώλησης προ Φόρων έως 12.000 ευρώ.»

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2016 και μετά.

Powered by WPeMatico

Δελτίο Τύπου: Αγαπάμε Γουδή

Στηρίξτε την δράση με την παρουσία σας.  Ακολουθήσετε τη δράση μέσω Facebook εδώ.

Powered by WPeMatico