Αλλαγές στο Κοινωνικό Τιμολόγιο ΔΕΗ: Ποιοι το δικαιούνται

Με νέα απόφαση του Υπ. Περιβάλλοντος, αλλάζουν τα κριτήρια ένταξης στους «ευάλωτους πελάτες» και δικαιούχους Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ).
Οι πελάτες αν δεν πληρούν τα κριτήρια ή δεν υποβάλλουν αίτηση απεντάσσονται αυτόματα την 31η Δεκεμβρίου 2018.
Δικαιούχοι είναι οι πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας, εφ’ όσον:
α) Έχουν ενταχθεί στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ), σύμφωνα με την παλαιότερη απόφαση 
β) ή διαμένουν μαζί τους άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών και έχουν το προβλεπόμενο ετήσιο εισόδημα και
γ) έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ό) έτος της ηλικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει άλλο ενήλικο μέλος του νοικοκυριού το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το ίδιο όριο ηλικίας και έχουν το προβλεπόμενο ετήσιο εισόδημα.
Με την Απόφαση καθορίζεται και η διαδικασία ένταξης στο Μητρώο, αλλά και η ισχύς της ανάλογα με την κατηγορία, που εντάσσεται ο δικαιούχος.
Ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε τηρεί ενιαίο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών.
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Πελάτες που είναι ήδη ενταγμένοι στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών, υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση με βάση τα κριτήρια και τις διαδικασίες που ορίζονται με την απόφαση αυτή εκτός και αν έχουν ήδη ενταχθεί στο Κ.Ο.Τ. 
Για την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, οι Πελάτες αν δεν πληρούν τα κριτήρια ή δεν υποβάλλουν αίτηση απεντάσσονται αυτόματα την 31η Δεκεμβρίου 2018.
Πηγή: oenet.gr

Powered by WPeMatico